Single work

เพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณ

Description
  • เพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณ
  • เก็บบันทึกการโทรเข้าทุกสายเพื่อเป็นตัวชี้นำภาพรวม
  • ติดตามแคมเปญของคุณเพื่อให้ทราบถึงผลตอบแทนจากการลงทุนและใช้ประโยชน์จากการใช้จ่ายทางการตลาดของคุณให้สูงสุด
  • ติดตามปริมาณและคุณภาพของการจัดการของพนักงานของคุณที่มีต่อการสอบถามของลูกค้า
  • ใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารเป็นตัวตรวจสอบสถานะธุรกิจของคุณ
Summary
Share